توجه به جایگاه زنجیره ارزش و شبکه‌سازی، رمز موفقیت و اثربخشی مجموعه‌های دانش‌بنیان

توجه به جایگاه زنجیره ارزش و شبکه‌سازی، رمز موفقیت و اثربخشی مجموعه‌های دانش‌بنیان

مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان گفت: اعتقاد و توجه مقام معظم رهبری به رشد تولید و دانش بنیانی، محوری ترین راهکار برای حل مشکل اقتصادی کشور است و در کنار این مهم توجه به رشد تولید و تجاری سازی مفهوم دانش بنیان، تأثیرات پایه ای را در حل مشکلات اقتصادی کشور در بر خواهد داشت چراکه اکثر شرکت های دانش بنیان، در دستیابی به عملکرد مطلوب تجاری سازی، بازار و عملیاتی کردن ایده های فناور خود با مشکل اساسی مواجه هستند که با قرار گرفتن در جایگاه مناسب زنجیره ارزش مرتبط با موضوع فعالیت شرکت های دانش بنیان، می توان این مشکل را مرتفع کرد.