آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت 177132 و شناسه ملی 10102194601

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت 177132 و شناسه ملی 10102194601

به آگاهی سهامداران محترم می رساند؛ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک اقتصاد نوین (شرکت سهامی عام) برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، رأس ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/04/29 در محل سالن مرکز همایش های هتل قلب به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی، نبش پردیس ملت تشکیل می‌گردد.