بازنگری سند راهبردی و چشم انداز بانک کشاورزی تا سال 1404

بازنگری سند راهبردی و چشم انداز بانک کشاورزی تا سال 1404

رشد درآمد بیشتر و سطح زندگی بالاتر همه مشتریان به ویژه کشاورزان از اهداف بنیادی نظام راهبردی بانک کشاورزی است و همسو با آن اهداف و فعالیت های راهبردی همچون تامین مالی و حمایت از طرح های اولویت دار بخش کشاورزی ، مدرن سازی کشاورزی و ایجاد افق های جدید در این بخش،حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین،و .... تدوین شده است.