آغاز تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی برای تبدیل منابع طبیعی به دارایی‌های مولد
مشاور رئیس‌جمهور خبر داد:

آغاز تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی برای تبدیل منابع طبیعی به دارایی‌های مولد

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه گفت: در راستای تبدیل منابع طبیعی به دارایی‌های مولد و پایدار تدوین سیاست‌های کلی اصل ۴۵ قانون اساسی آغاز شد.