خودکنترلی در نظامات مدیریتی، بهترین شیوه کنترل است
رئیس‌جمهور در چهارمین مجمع معاونین اداری-مالی:

خودکنترلی در نظامات مدیریتی، بهترین شیوه کنترل است

رئیس‌جمهور گفت: انسان باید خود را در محضر خداوند ببیند. خودکنترلی در نظامات مدیریتی، بهترین شیوه کنترل است. آموزش بهترین راه برای به روز شدن است. باید مدیران نسبت به قوانین و مقررات آگاهی و شناخت داشته باشند. این راه راهی برای جلوگیری از تخلف است.