جزئیات تولید خودروی اقتصادی در سال 1402

جزئیات تولید خودروی اقتصادی در سال 1402

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه خودروی اقتصادی تا پایان سال 1402 تولید می شود، گفت: براساس توافقات انجام شده، مقرر شد قطعات این خودرو بدون واسطه در اختیار خودروساز قرار گیرد.