وصول 150 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس

وصول 150 میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد خودروهای لوکس که سال گذشته شناسایی شد‌، امسال روند پرداخت مالیات آغاز شده و مالیات دریافتی از خودروهای لوکس تاکنون 150 میلیارد تومان وصول شده است.