کسب گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 توسط شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی

کسب گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 توسط شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی

شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی، پس از گذشت 8 ماه از تأسیس شرکت، با تدوین و استقرار چارچوب الزامات سیستم مدیریت کیفیت و پس از انجام ممیزی توسط شرکت QAL، موفق به کسب گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 9001:2015 ISO شد.