ساعات تدریس معلمان و کادر مدارس غیردولتی تعیین شد
با موافقت نمایندگان؛

ساعات تدریس معلمان و کادر مدارس غیردولتی تعیین شد

نمایندگان مجلس ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی، ساعات تدریس سایر معلمان تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز و ساعات کار مدیران معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراکز را تعیین کردند.