در صحنه برخورد می‌کنیم
اولتیماتوم پلیس به مجرمان:

 در صحنه برخورد می‌کنیم

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: پلیس با اختیارات قانونی خود در صحنه با جرایم خشن برخورد می‌کند.