سهام بانک پارسیان در قیمت 200 تومان بیمه شد
رویکرد حمایتی بانک پارسیان از سهامداران؛

سهام بانک پارسیان در قیمت 200 تومان بیمه شد

بانک پارسیان در راستای حمایت از سهامداران، از طریق صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان سهامش را در قیمت 200 تومان به مدت یکسال بیمه کرد.