سه سند راهبردی اقتصاد دولت سیزدهم در کشور ماندگار می‌شود
معاون رییس‌جمهور:

سه سند راهبردی اقتصاد دولت سیزدهم در کشور ماندگار می‌شود

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: برای تحول ساختار بودجه، نظام بانکی و سرمایه گذاری، تولید و اشتغال سه سند راهبردی در دولت تهیه شده و به تایید مقام معظم رهبری خواهد رسید تا با تغییر دولت‌ها در کشور ماندگار شود.