اقدامات مثبتی در راستای تحقق سند تحول دیجیتال در بانک کشاورزی انجام شده است
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد:

 اقدامات مثبتی در راستای تحقق سند تحول دیجیتال در بانک کشاورزی انجام شده است

دکتر حسن کیائی مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه کمیته تحول دیجیتال بانک کشاورزی، با بیان اینکه انگیزه، نشاط و پویایی در حوزه نوآوری و تحول بانک کشاورزی مشهود است، اظهار داشت: اقدامات روبه جلو و مثبتی در راستای تحقق سند تحول دیجیتال در این بانک انجام شده است.