معاون فنی بیمه میهن، رئیس شورای معاونین فنی سندیکای بیمه گران شد
انتخاب رئیس و نائب رئیس شورای معاونین فنی سندیکای بیمه گران ایران

معاون فنی بیمه میهن، رئیس شورای معاونین فنی سندیکای بیمه گران شد

در جلسه شورای هماهنگی معاونین فنی موسسات بیمه عضو سندیکای بیمه گران ایران، عباس فراشیانی معاون فنی بیمه میهن برای مدت دو سال به عنوان رئیس این شورا انتخاب گردید. در این جلسه مجید حبیبی نیز به عنوان نایب رئیس این شورا انتخاب شد.