برنامه‌ریزی برای تولید سوخت کم‌سولفور در بنادر
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد:

برنامه‌ریزی برای تولید سوخت کم‌سولفور در بنادر

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: هم اکنون ۷۲ درصد تعمیرات ادواری شناور‌های گروه کشتیرانی در داخل انجام می‌شود که می‌تواند در بحث آمایش سرزمینی مؤثر باشد.