حمایت قاطع دولت از بازار سرمایه با دریافت مالیات از سپرده‌ بانکی حقوقی‌ها

حمایت قاطع دولت از بازار سرمایه با دریافت مالیات از سپرده‌ بانکی حقوقی‌ها

دولت سیزدهم از میان همه ابزارهایی که برای حمایت از بورس تهیه و تدوین کرده‌است، وضع مالیات از بازارهای موازی و سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها می‌تواند به عنوان بهترین کمک به بورس یا به تعبیر بهتر کمک به تولید، کنترل بازارهای غیر مولد یا بخش سفته بازانه آنها تلقی شود.