سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شد

سرعت افزایش قیمت نفت گرفته شد

قیمت نفت روز جمعه دو درصد افزایش یافت اما تحت تاثیر برنامه کشورهای مصرف کننده برای برداشت نفت از ذخایر اضطراری خود، دومین کاهش هفتگی متوالی را به ثبت رساند.