2.3 میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن پایش شدند

2.3 میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن پایش شدند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: متقاضیان مسکن ملی پس از تکمیل مدارک و تایید شرط سکونت برای افتتاح حساب به بانک عامل معرفی شده و باید آورده اولیه خود را در 5 قسط واریز کنند.