ارایه خدمات ریالی و ارزی به صورت همزمان با کران کارت
نخستین های شبکه بانکی کشور در بانک ملی ایران؛

ارایه خدمات ریالی و ارزی به صورت همزمان با کران کارت

بانک ملی ایران به عنوان بانک پیشگام ارایه خدمات ارزی و ابزارهای نو، با محصول منحصر به فرد کارت ریالی- ارزی (کران) امکان دریافت خدمات ریالی و ارزی را به صورت همزمان برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور فراهم کرده است.