به دنبال بازدیدهای میدانی مدیرعامل بانك صنعت و معدن به استان گلستان سفر می‌كند

به دنبال بازدیدهای میدانی مدیرعامل بانك صنعت و معدن به استان گلستان سفر می‌كند

دكتر علی خورسندیان به منظور بازدید میدانی و نظارت بر طرح های تأمین مالی شده توسط بانک صنعت و معدن به همراه هیأتی از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل این بانک چهارشنبه دوم آذر به استان گلستان سفر می کند.